Privacyverklaring / AVG

PRIVACY BELEID VAN STICHTING BUURTSCHAP STUIVEZAND.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Buurtschap Stuivezand verwerkt van haar leden, sponsoren, of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Stichting  Buurtschap Stuivezand, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting Buurtschap Stuivezand verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  Stichting Buurtschap Stuivezand. De functionaris leden/persoonsgegevens-beheer is bereikbaar via secretariaat@buurtschapstuivezand.nl.
 2. Welke gegevens verwerkt Stichting Buurtschap Stuivezand en voor welk doel:

2.1     In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens (eventueel postadres)
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

 1. d) beeldmateriaal (foto’s en video’s van buurtactiviteiten)
  e) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2     Stichting Buurtschap Stuivezand verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
 2. b) je naam, adres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van buurtblad, nieuwsbrieven, van uitnodigingen en informatie over activiteiten van Stichting Buurtschap Stuivezand of activiteiten van andere organisaties waar Stichting Buurtschap Stuivezand voor uitgenodigd wordt;
 3. c) Je geboortedatum wordt gebruikt om leden van bepaalde leeftijd te kunnen uitnodigen voor bepaalde activiteiten (paaseieren zoeken, kinderhoekje enz.), om gratis entreekaarten voor leden vanaf 12 jaar te kunnen bestellen en andere leeftijd-gerelateerde activiteiten.
 4. d) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, van bijdrage in de kosten van activiteiten, van eventuele onkostendeclaraties en sponsornota’s af te wikkelen.
 5. e) beeldmateriaal wordt gebruikt voor publicatie in ons buurtblad , onze mediakanalen via Internet (o.a. onze website buurtschapstuivezand.nl, onze Facebook pagina l), presentaties (o.a. tijdens jaarvergadering), reclamemateriaal (zoals posters en strooifolders van eigen evenementen) en overige publicaties (zoals Jubileumboeken).

2.2     Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de beëindiging van je lidmaatschap en/of overeenkomst gebruikt om je te informeren over de ontwikkelingen van Stichting Buurtschap Stuivezand

 

E-mail berichtgeving:

Stichting Buurtschap Stuivezand gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mailberichten met informatie over activiteiten, oproepen en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Stichting Buurtschap Stuivezand te versturen.  Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door een “afmeldmailbericht” te sturen naar secretariaat@buurtschapstuivezand.nl.

 

 1. Bewaartermijnen

Stichting Buurtschap Stuivezand verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigt.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Buurtschap Stuivezand passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Buurtschap Stuivezand geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van Stichting Buurtschap Stuivezand kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Buurtschap Stuivezand zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting Buurtschap Stuivezand je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris,

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via secretariaat@buurtschapstuivezand.nl.

 

 1. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en de nieuwsbrief  bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.